ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
“10 години CYCLE. Играй и спечели”

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Промоционалната игра се организира от "Сис Индустрийс“ ООД, вписано в Търговския регистър, при Агенцията по вписванията с ЕИК 040275584, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1407, бул. „Дж. Баучер“ 77, ет. 2 ет. 5 (наричано по-долу „ОРГАНИЗАТОРА”) и технически се администрира от „Тера Комюникейшънс“ ООД с ЕИК: 131384920 Условията на промоционалната игра (наричани по-долу “Условия/та”) ще бъдат налични и достъпни за целия период на същата на интернет адрес www.cycle.bg.
Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на телефон 02 419 12 43 или 0898 150 543 (цената за обаждане е според тарифния план на абоната), всеки ден от 09:00 до 20:00 часа.

1.2. Промоционалната игра е с продължителност от 00:00 часа на 01.05.2018г. до 23:59 часа на 10.08.2018г. и се организира и провежда на територията на Република България.

1.3. Включвайки се в промоционалната игра, участниците се съгласяват с Условията и са длъжни да ги спазват във всеки един момент.

1.4. Промоционалната игра се организира и провежда от ОРГАНИЗАТОРА самостоятелно, или чрез възлагането на трети лица. ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява предметните награди за участниците, спечелили от нея.

1.5. В промоционалната игра могат да участват само пълнолетни физически лица, навършили 18 г. към началната дата на промоционалната игра, пребивават на територията на Република България и са дееспособни (съгласно условията на българското законодателство) за участие в играта, с изключение на служителите на дружествата „Сис Индустрийс” ООД, ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС АД, ПЕЧАТНИЦА 2М ООД гр.Стара Загора, както и членове на техните семействата по съребрена линия (родители, съпрузи, деца, братя и сестри). В случай че бъде установено, че даден участник не отговаря на условията, посочени в предходното изречение, същият няма право да участва в играта и ще бъде дисквалифициран.

1.6. Наградите в промоционалната игра са 20 броя елосипеда Longwise, 1000 броя участия в уебинар „Винена култура и етикет на виното” и 1000 броя вино Cycle, 0,75l.

II . ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

2.1. Продуктите на ОРГАНИЗАТОРА, които участват в промоционалната игра, са следните:

- вино CYCLE 0,75 л, с промоционален дизайн;

Участващите опаковки са обозначени с промоционален гръбен етикет, или гръбен стикер, и рекламен некхенгер със заглавието на Промоцията “10 години CYCLE. Играй и Спечели“.

2.2. В играта участват единствено продукти с промоционални опаковки (продукти с визия на промоцията “ Играй и Спечели”). Продукти, които нямат промоционална опаковка НЕ МОГАТ да участват за спечелването на награди от промоцията и при тях няма отпечатан промоционален код на гръбния промоционалния етикет/стикер.

2.3. След крайния срок на промоцията (23:59 часа на 10.08.2018г.), тя се прекратява, независимо че в търговската мрежа е възможно да има налични Участващи опаковки.

III. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

3.1 Участието в промоционалната игра е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционална опаковка по т. 2.1. и регистрирането на уникалния код от гръбния промоциоанлен етикет или стикер

Стъпка 1: Закупете вино CYCLE с промоционален скреч код.

Стъпка 2: Открий кода - скреч полето се намира на задния етикет на бутилката. Отпечатан 7 – символен код. Регистрирай на Web - http://www.cycle.bg или чрез SMS на 1511

Потребителят следва да потвърди, че е съгласен/а с настоящите правила и попълни задължителните полета с личните си данни

При web регистрация е допустимо използването САМО на кирилица за регистрация на имена,

Стъпка 3: С един код участникът може да спечели бутилка вино CYCLE 750 ml или участие в уебинар „Винена култура и етикет.”

За големите награди в участникът трябва да изпълни следните условия:

С всяка двойка непечеливши кода към датата на теглене може да спечели елосипед.

Всички регистрирани непечеливши кодове участват за награди в тегленията до края на играта.

3.2. За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да регистрират, чрез SMS на кратък номер 1511* или на адрес www.cycle.bg, седем символен уникален код от скреч полето на гръбния етикет (или стикер) на промоционалния продукт точно така, както е изписан. Всички букви в кода са латински и е задължително да се изпишат в SMS-а на латиница.

*Цената на един SMS на номер 1511 е 0,30 лв. с ДДС за абонати на M-tel, Vivacom и Telenor.

3.3.1. При правилно изпратен промоционален код чрез SMS, участникът получава обратен, потвърдителен SMS за успешна регистрация за участие в играта. Регистрацията с SMS изисква въвеждане на Уникалния код чрез посочване в SMS – с един SMS може да бъде регистриран само един Уникален код.

3.3.2. При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Промоцията, участникът получава уведомително съобщение на екрана, потвърждаващо успешната му регистрация за участие в играта. Регистрацията на Сайта изисква въвеждане на Уникалния код, име, имейл адрес и мобилен телефонен номер, на който ще бъде изпратен верификационен код, с който да бъде валидирана регистрацията.

3.3.3. При регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага, чрез SMS (за участващите в играта чрез изпращане на SMS), или чрез съобщение на екрана на монитора (за участващите в играта чрез регистрация на адрес www.cycle.bg), дали печели една бутилка вино CYCLE или един уебинар „Винена култура и етикет., или участва в томбола за теглене елосипеди. Печелившите промоционални кодове на това основание не участват в тегления за голяма награда Елосипеди.

3.3.4. При регистрация на два промоционални кода, непечеливши по смисъла на т. 3.3.3 от настоящите условия, участникът бива уведомяван веднага, чрез SMS (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS), или чрез SMS и съобщение (pop-up) на екрана на монитора (само за участващите в играта, чрез регистрация на адрес www.cycle.bg ), дали участва в томболa за елосипед.

3.3.5. С един и същи уникален код може да се спечели само една награда. 
Всеки участник може да участва с неограничен брой различни уникални кодове.  Регистрираните кодове участват до края на промоцията. Ако участник например регистрира код на 02.05.2018, то с него получава правото да участва в тегленията до края на промоцията – 10.08.2018г

3. 4. Всеки участник трябва да запази промоционалните етикети/бутилки, тъй като те ще му бъдат изискани в случай на спечелването на награда. Предоставянето им е задължително условие за получаване на наградата.

3.5. Изображенията на наградите на промоционалния уебсайт и всички рекламни материали по промоцията са с илюстративен характер. 

3. 6.1. Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:

 • 1000 броя бутилки вино CYCLE 0,75л.
 • 1000 броя участия в уебинар „Винена култура и етикет”
 • 20 броя елосипеди

3. 6.2. Общия брой награди ще бъдат изтеглени по следния начин, а именно:

Моментни награди: 1000 броя бутилки вино CYCLE 0,75 л. ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип за периода на промоцията от специално разработен за нуждите на промоцията софтуер. Наградите се печелят инстантно, като всеки участник ще бива уведомяван дали печели награда, веднага след регистрацията на код. Промоционален код спечелил бутилка вино CYCLE 0,75 л., не участва в тегленията за награда – елосипед.

Моментни награди: - 1000 броя участия в уебинар „Винена култура и етикет” ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип за периода на промоцията от специално разработен за нуждите на промоцията софтуер. Наградите се печелят инстантно, като всеки участник ще бива уведомяван дали печели награда, веднага след регистрацията на код. Промоционален код спечелил бутилка вино CYCLE 0,75 л., не участва в тегленията за награда – елосипед.

Големи награди един вид – 20 броя елосипеди. Всички участници в промоцията, които са регистрирали минимум 2 промоционални кода и не са спечелили малка награда, се регистрират автоматично за участие в томболата за големите награди - елосипеди. Теглят се чрез специално разработен софтуер за теглене на случаен принцип за нуждите на промоцията в две определени дати по 10 елосипеда 02.07.2018 и 15.08.2018. Всеки печеливш ще получи SMS с информация за спечелена награда и телефонни номера (без увеличения на телефонната услуга), на които до 10 дни следва да предостави данните си (адрес и телефонен номер) за доставка на наградата

Във всяко теглене ще участват всички участници, регистрирали поне 2 непечеливши кода за участие в томболите за Елосипеди. С всяка последваща двoйка неспечелили моментна награда кода, участникът увеличава шансовете си за спечелване на голямата награда.

Тегленията ще бъдат извършвани измежду всички участници, регистрирали промо кодове през периода на играта. Първото теглене за 10 елосипеда ще се извърши на 02.07.2018. Второто теглене за останалите 10 елосипеда ще се извърши на 15.08.2018.

3.7. В периода на Промоцията по т. 1.2 след всяко теглене печелившите участници ще бъдат обявявани (със символите от промоционалните кодове, чрез които са спечелили и част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити) на интернет адреса на промоцията www.cycle.bg . На посочения интернет адрес всеки може да следи колко награди са спечелени към определен момент. С включването си в промоционалната игра печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

3.8. Участниците в промоционалната игра, спечелили награда, ще бъдат уведомени чрез SMS или имейл /в зависимост как са участвали в регистрациите/, в който ще им бъде предоставен телефон за връзка, на който да заявят адрес за получаване на наградата.

3.9. Наградите от промоционалната игра ще бъдат доставени с куриер до всеки спечелил, в срок от 45 работни дни след получаването на потвърждение на адреса за доставка.

3.10. Спечелилият участник следва да се обади на телефон 02 419 12 43 или 0898 150 543 в срок от 7 (седем) работни дни от получаване на уведомлението по т. 3.8. и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес, както и да потвърди, че пази печелившия промоционален етикет/бутилка с промокода. В случай, че спечелилият участник не извърши в срок всички посочени действия в предходното изречение, то губи правото да получи награда.

3.11. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

3.12. Наградите се получават лично срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител срещу връчен и попълнен със съответните реквизити протокол

3.13. Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера етикета/бутилката с промоционален код на закупен промоционален продукт, с който е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че етикетът с кода са повредени, дефектни или промоционалният код не съвпада с регистрирания, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

3.14. Всички награди се доставят безплатно на печелившите Ако печеливш участник не може да бъде открит при посещението на куриера, последният оставя бележка на вратата с телефонен номер и адреса на клона на куриерската служба, в който се намира наградата му, както и срок, в който може да си я потърси там. Ако печелившият не потърси наградата си в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.

3.16. Съгласно чл. 45, ал.7 от ЗДДФЛ Организаторът ще издаде служебна бележка за изплатения доход от наградата на всяко лице спечелило Елосипед от играта, както и ще изготви справка за изплатените доходи от наградите по смисъла на чл. 73, ал.1, т.1 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). За спечелена награда Елосипед участникът е длъжен да декларира и внесе данък в размер на 10 % съгласно разпоредбите на ЗЗДФЛ. Описаното в настоящата точка не важи за спечелилите участие в уебинар „Винена култура и етикет” и/или вино CYCLE 0,75.

IV . ДРУГИ

4.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането на периода на промоционалната игра или по други подобни поводи.

4.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност в случай, че продукти в промоционални опаковки се предлагат в търговската мрежа и след изтичане на срока на промоционалната игра.

4.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за промоционални опаковки, които са нередовни поради грешки при отпечатването им или са повредени след закупуването на продуктите.

4.4. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участници в промоционалната игра, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай, че не се постигне съгласие, споровете ще се решават чрез компетентните държавни органи и съдилища.

4.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ на промоцията не носи отговорност за погрешно изпратен от участника в промоцията уникален код чрез SMS на указания за промоцията кратък номер.

4.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно обработване на изпратени SMS-и или извършени регистрации на интернет адрес www.cycle.bg

4.7. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес www. cycle.bg

4.8. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени началната дата (респективно периода) на промоционалната игра, ако, поради непредвидени обстоятелства, като например забавяне изготвянето на промоционални/рекламни материали или други, промоционалната игра не може да започне в срок. В този случай, новият срок на промоционалната игра ще бъде посочен на интернет адрес www.cycle.bg.

4.9. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по всяко време да прекрати промоционалната игра, обявявайки това на интернет адрес www.cycle.bg, в случай че настъпи съществено нарушаване на Условията, има сигнал за извършено престъпление по повод на промоционалната игра, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица или настъпят форсмажорни обстоятелства. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Промоцията продукт.

4.10. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност, ако мобилния апарат или компютър на даден участник не поддържа формата, вида и др. подобни на изпратения линк с картинка и даденото устройство не може да я отвори/изтегли. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност, ако мобилният апарат или компютър на даден участник не поддържа достъп до интернет, няма план към мобилния си оператор, който да му осигурява такъв достъп, или апаратът му не позволява връзката към картинката да бъде отворена или последният да бъде свален през апарата/компютъра.

4.11. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Промоцията или получаване на награда поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в телекомуникационната мрежа, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

4.12. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на телефонната линия на Промоцията.

4. 13. Организаторът не носи отговорност за грешки, свързани със забавени доставки или недоставяне на награди, причинени от неправилно посочване или грешки в посочения от участника в томболата адрес, на който е била изпратена наградата. Организаторът не носи отговорност при промяна на адреса на участника в томболата или промяна в други данни, които правят невъзможно изпращането на наградата до него, както и за невъзможността да се получи или неполучаването на наградата от участника поради друга причина у него. В тези случаи награденият участник изгубва правото си да получи наградата.

V . ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите партньори свои лични данни - три имена, адрес, телефонен номер и/или e-mail, които ще бъдат необходими за осъществяването на обратна връзка с участниците по повод тегленето и предоставянето на награди, като от спечелилите участници допълнително ще бъде изисквано и ЕГН, което ще бъде необходимо с цел издаването на служебна бележка за изплатен доход по смисъла на чл. 73, ал.1, т.1 ЗЗДФЛ. Участниците се съгласяват, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените във връзка с участието в промоционалната игра лични данни за целите на организацията на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея, включително за целите посочени в т. 5.2., т. 5.4. и т. 5.5. С участието в промоционалната игра, участникът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, ОРГАНИЗАТОРЪТ може да предоставя тези данни на трети лица, с които ОРГАНИЗАТОРЪТ си сътрудничи, работи или има други отношения, във връзка с промоционалната игра, включително дружества, предоставящи куриерски услуги, дружеството, избрано от Организатора за поддържане, организиране и администриране на промоцията на кратък номер 1511, дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет-страницата www.cycle.bg, дружествата, осигуряващи наградите за промоционалната игра.

5.2. С включването си в промоционалната игра, всеки потребител приема личните му данни да бъдат включени в базата данни на Организатора, с цел известяване на потребителя относно последващи промоции на ОРГАНИЗАТОРА. Данните ще бъдат съхранявани в базата данни на Организатора не повече от 2 календарни години. След този период, то Организатора се задължават да ги изтрие и унищожи.

5.3. Участието на потребителите в промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае ОРГАНИЗАТОРЪТ да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра.

5.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни на участниците за целите на:

 • администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;
 • последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията ;
 • провеждане на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност или други маркетингови кампании, включително и други промоции свързани с търговските марки на ОРГАНИЗАТОРА (директен маркетинг);
 • изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на ОРГАНИЗАТОРА.

5.5. С участието си в промоционалната игра потребителите се съгласяват да получават електронни съобщения чрез SMS или e-mail във връзка с провеждането на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност и пазара или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на Организатора. Всеки участник може по всяко време да откаже по-нататъшното получаване на електронни съобщения от Организатора, като заяви това с изпращане на писмо на адрес: "Сис Индустрийс" ООД София , бул. "Джеймс Бачучер" 83-85. Бизнес сграда Джеймс Баучер, ет. 5. , телефон: +3592 962 20 30 или на имейл: marketing@sisindustries.bg

5. 6. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането промоцията:

 • куриерската служба, избрана от Организатора за доставянето на наградите;
 • дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет - страницата www.cycle.bg
 • дружеството, избрано от Организатора за поддържане, организиране и администриране на промоцията на кратък номер 1511;
 • партньорите, осигуряващи наградите за промоционалната игра

5.7. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващи от Закона за защита на личните данни.

Участват само пълнолетни!

VI . ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в настоящата промоция, участниците изразяват своето съгласие, че в случай на получаване на награда техните имена, и снимка и населено място биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на промоцията, без за това да се дължи заплащане от негова страна.

С участието си в настоящата промоция, участниците се запознават с възможността да получават в бъдеще до 5 броя непоискани търговски съобщения, представляващи рекламни SMS или електронни съобщения за други промоции и рекламни дейността свързани с марката CYCLE в рамките на две години след началото на промоционалния период.